Försäljnings - och användningsvillkor för digitalt presentkort

Definitioner

Företaget: syftar på företaget SEPHORA (hädanefter i detta dokument kallat ”SEPHORA”) som säljer digitalt presentkort.

Medverkande: syftar på en person som helt eller till viss del har medverkat finansiellt vid ett köp av ett digitalt presentkort.

Initiator: syftar på den första Medverkanden som deltagit vid köpet av det digitala presentkortet.

Mottagare: syftar på den person som är mottagare av det digitala presentkortet.

Personlig information: syftar på listan med förnamn, efternamn, e-mailadresser, Medverkande/vänner och mottagare.

Digitalt presentkort: syftar på ett förbetalt-konto på SEPHORAs hemsida. Varje digitalt presentkort får en unik kod tilldelad sig. Det förbetalda kontot är registrerat på SEPHORAs bankkonto och skapar för innehavaren en betalningsmetod som kan användas för alla beställningar hos Sephora.

Presentkort: syftar på den elektroniska eller fysiska form som det digitala presentkortet har skapats i, och på vilken den unika koden finns angiven.

1. Användningsvillkorens omfattning

Dessa användningsvillkor reglerar försäljningen samt användningen av det digitala presentkortet. Vid användning av denna tjänst ger användaren sitt fulla och tysta godkännande av dessa användningsvillkor. Minderåriga kan endast använda sig av den digitala presentkortstjänsten efter godkännande från deras föräldrar (eller vårdnadshavare). Skulle det framkomma att en av bestämmelserna i denna arbetsordning är ogiltig fortsätter den sammanlagda arbetsordningen samt dess andra bestämmelser att vara bindande.
SEPHORA förbehåller sig rätten att göra ändringar i användningsvillkoren.
Ytterligare information finns på hemsidan.
Varje utnyttjande av tjänsten som sker efter en ändring av användningsvillkoren förutsätter ett fullt godkännande av användningsvillkoren.

2. Allmän beskrivning av den erbjudna tjänsten

Tjänstens huvudfunktion består i att möjliggöra ett köp av ett digitalt presentkort. Köpet kan genomföras av en person (enkelt köp) eller av flera personer (gemensam present). De huvudsakliga beskaffenheterna kring köpet är:

 1. För köparen finns möjlighet att välja en design för det digitala presentkortet, samt att skriva ett personligt meddelande till mottagaren.
 2. För köparen finns möjlighet att skriva ut det digitala presentkortet för direkt användning eller senare skicka detta till vald mottagare.
 3. För mottagaren finns möjlighet att få tillgång till det digitala presentkortet via olika betalningsmetoder (t.ex. kreditkort).
 4. För användaren finns möjlighet att lösa in det digitala presentkortet på följande sätt: på www.sephora.se samt i alla Sephorabutiker i Sverige.

3. Personligt meddelande som valts av köparen

Köparen har möjlighet att skapa ett personligt meddelande som trycks på presentkortet. SEPHORA tar inget ansvar för de meddelande som författas av köparen och kan ej garantera innehållet. Genom att skriva ett meddelande, oavsett innehåll och information, godkänner kunden att detta meddelande ska användas för tjänstens syfte. SEPHORA använder endast denna information enligt företagets riktlinjer för skyddande av privatlivet. Det innehåll som skrivits i meddelandet får ej: (a) kränka tredje parts immateriella egendomsrättigheter; (b) bryta mot gällande lag i Sverige; (c) kränka eller hota; eller (d) vara obscent eller innehålla pedofilt innehåll. SEPHORA förbehåller sig rätten att avlägsna personlig information efter egen avvägning, med eller utan förvarning.

4. Personliga uppgifter

SEPHORA är innehavare av alla personliga uppgifter som överförs till företaget under användning av tjänsten. Dessa kan komma att användas för kommersiella ändamål. SEPHORA förpliktar sig att upprätthålla alla lagstadgade bestämmelser som behandlar automatisk bearbetning av personrelaterad information. Varje användare har rätt att begära att få sina personliga uppgifter borttagna. Vid en sådan önskan, vänligen kontakta vår kundservice.

5. Att medverka till ett digitalt presentkort

Köparen har möjlighet att bjuda in anhöriga och andra till att delta i köpet av ett digitalt presentkort, förutsatt att detta ännu ej inhandlats eller levererats. Initiatorn förfogar för detta syfte över en länk som hen kan skicka till valda personer via meddelanden eller andra personliga kommunikationsmedel. Initiatorn är själv ansvarig för spridningen av denna länk. Varje medverkande som väljer att klicka på länken har gjort detta på uttrycklig önskan från initiatorn. Varje besökare som kommer till bidragssidan för denna länk har rätt att medverka i köpet av det digitala presentkortet genom att bidra med en summa pengar via någon av de tillgängliga betalningsmetoderna. När besökaren kommer till bidragssidan för det digitala presentkortet visas initiatorns och mottagarens namn tydligt. Det förutsätts att de medverkande känner initiatorn och mottagaren. Innan ett bidrag till ett digitalt presentkort görs är det upp till besökaren att försäkra sig om äktheten i förfrågan till bidrag. Finns det några som helst tvivel om äktheten är det besökarens plikt att kontrollera äktheten direkt med initiatorn. SEPHORA kan ej göras skyldiga för fel som gjorts av någon av de medverkande. Vid tvivel är besökaren förpliktigad att kontrollera äktheten med initiatorn.

6. Utfärdande och försändelse av digitalt presentkort

Direkt efter att det digitala presentkortet har färdigställts skapas ett presentkort som skickas via e-mail till köparen (initiatorn). Om initiatorn har valt alternativet ”skicka via e-mail” får mottagaren presentkortet via den e-mailadress som initiatorn angett.

 1. Skräppostfiltret har blockerat filen omdirigerat meddelandet till ”SPAM”- eller skräppostmappen.
 2. Brandväggen har blockerat meddelandet eller filen.
 3. Inkorgen hos e-mailadressen har nått sin lagringsgräns.
 4. E-mailadressen är ogiltig.

7. Överföring av digitalt presentkortet till en mottagare

När köparen har köpt det digitala presentkortet är hen dess rättmätiga ägare. Köparen har fullt ansvar för att överföra eller ge presentkortet till en mottagare så fort hen väljer alternativet ”skicka till en mottagare via e-mail”. Användning av det digitala presentkortet som betalningsmedel sker genom användning av en kod på presentkortet. Köparen måste hålla koden och presentkortet hemliga. SEPHORA kan ej hållas ansvariga för ett fel från användaren av presentkortet, samt ej heller för förlust eller bedrägeriförsök.

8. Det digitala presentkortets giltighetsperiod

Det digitala presentkortet är giltigt i 3 år. Efter denna tidsperiod kan det digitala presentkortet inte användas längre och eventuellt kvarvarande värde på kortet går förlorat. Giltighetsperioden står angiven på presentkortet.

Om du har problem med ett presentkort som inte har överskridit giltighetstiden. Kontakta vår kundtjänst på kundservice@sephora.se

9. Mottagarens användande av det digitala presentkortet

Användning av det digitala presentkortet som betalningsmedel baseras på användning av den kod som är tryckt på presentkortet. Mottagaren åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera kodens säkerhet och konfidentialitet. SEPHORA kan ej hållas ansvariga om koden tappas bort eller används i ett bedrägeriförsök. Vid förlust av kortet måste förmånstagaren vända sig till köparen (initiatorn) för att få en ny elektronisk kopia. Om även köparen har förlorat det digitala presentkortet (t.ex. efter radering av meddelandet med presentkortet på fil) kan initiatorn få en elektronisk kopia efter att ha skickat en förfrågan om detta till SEPHORAs kundtjänst. I detta fall skickas en elektronisk kopia till den e-mailadress initiatorn använde för att genomföra köpet. Det är under inga omständigheter möjligt att få ett nytt presentkort, det vill säga en ny kod. SEPHORAs allmänna köpevillkor och de garantier som är förbundna med dessa gäller automatiskt för inköp som görs med det digitala presentkortet. Även dessa villkor gäller:

 1. Det digitala presentkortet kan användas på www.sephora.se samt i alla Sephoras butiker i Sverige.
 2. Om beloppet på presentkortet inte räcker för att genomföra en beställning online krävs en ytterligare betalning för att kunna genomföra köpet.
 3. Presentkortet kan användas flera gånger. Om det finns kvar pengar på presentkortet efter en beställning gäller detta kvarvarande belopp för vidare beställningar inom presentkortets angivna giltighetsperiod.
 4. Om varor från en beställning som gjorts med presentkort returneras till SEPHORA återförs det belopp som användes som betalning av varorna till presentkortet. Detta belopp kan sedan användas för ett nytt köp hos SEPHORA.

10. Annullering av köp och återbetalning av ett digitalt presentkort

Ett digitalt presentkort kan annulleras av köparen (initiativtagaren) och annulleringen kan endast göras om kortet inte har använts. För att ångra köpet måste initiativtagaren skicka en begäran till kundtjänsten inom 14 dagar efter att ett digitalt presentkort har levererats. Förfrågningar som inkommer till kundtjänsten efter tidsfristen på 14 dagar kan inte annulleras utan måste returneras mot en avgift på 25 kr.

Om köpet hävs får varje bidragsgivare till det digitala presentkortet tillbaka sitt bidrag via den betalningsmetod som använts och detta utan några avgifter. Initiativtagaren kan aldrig få de andra bidragsgivarnas bidrag om ett avtal avbryts.

Om presentkortet ska returneras ska du kontakta vår kundtjänst på kundservice@sephora.se med följande information:
Namn
IBAN + SWIFT-bankinformation
Nummer på presentkortet
En avgift på 25 kr dras av när du returnerar presentkortet. Returnering av presentkort kan inte göras i butiken.

Gåvokort kan inte säljas vidare eller bytas ut mot kontanter.

11. Avslutande av tjänsten

Vi kan vägra att utföra våra tjänster gentemot kunder på grund av en av följande anledningar:

 1. En överträdelse av dessa villkor.
 2. Om vi tror att en kunds handlingar gentemot oss kan leda till finansiella förluster för oss eller fördomar mot oss eller mot en tredje part.
 3. Om det genomförs ändringar på vår hemsida som gör kortet tillfälligt obrukbart.

12. Priser

De belopp som kan köpas till ett digitalt presentkort finns tillgängliga på sephora.se.

13. Garantins gränser

SEPHORA kan inte garantera en oavbruten funktion för tjänsten och kan ej hållas ansvariga för eventuella störningar, fel eller otillgängliga tjänster, speciellt inte då underhåll pågår, vid uppdateringar eller vid problem som orsakas av internetanslutningen. SEPHORA använder modern teknik för att undvika bedrägeri och ändringar vid digitalt presentkort. Användaren erkänner dock att SEPHORA endast kan hållas ansvarig för skador vid bevisat grov vårdslöshet när dessa skador uppstår eller beror på:

 1. Bedrägeri eller ändringar som görs i tjänsten av tredje part;
 2. Ovanligt långa reaktionstider eller långsam drift hos tjänsten;
 3. Förlust, skador hos eller radering av uppgifter som utgör det digitala presentkortet eller e-mail som skickats mellan användaren och SEPHORA, vilket även inkluderar återskapande eller rekonstruktion av sådana uppgifter eller meddelanden.

SEPHORA kan endast hållas ansvariga under förutsättning att en bevisligen felaktig överträdelse av de plikter som har fastställts i detta dokument har gjorts av SEPHORA samt anmälts av annan part. SEPHORA ansvarar aldrig för indirekta skador som uppstår hos användaren eller tredje part på grund användaren. Detta inkluderar finansiella förluster och/eller inkomster och/eller vinster och/eller beräknad vinst och/eller slumpmässiga störningar i bilden. Råd eller information från SEPHORA kan inte ses som garanti i något fall.

14. Hjälp – Kontakt

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst via :
kundservice@sephora.se eller på telefon 031-361 34 17 måndag-torsdag kl. 09-17 och fredag 09-16.